wz

Byl suvenýr z Pan-americké výstavy původním vzorem pro ražbu evropských firemních známek - reklamních talismanů pro štěstí?

Václav Hruška

ZnamUSA.jpg (21520 bytes)

Po opublikování talismanu pražské firmy Wolf  a Schleim autorskou dvojicí Z . L i k o v s k ý - I. Světlá-Dubská v Num. listech 5/6, 1990, díky jejich dalšímu bádání a také živému reagování čtenářů Listů na jejich článek, víme dnes už o dalších reklamních a pamětních známkách "Pro štěstí "z Olomouce, z Vídně, Německa, Dánska i USA. Jsou datovány mincemi v rozpětí let 1902-1950. Zvlášť zajímavý je mezi nimi talisman na 65 let vlády a 83. narozeniny císaře Františka Josefa I. z roku 1913. Otázkou, kterou si v souvislosti s ním klade
K . K o p e j t k o , zůstává kde, kdy a kým byly talismany zhotoveny a vydávány. Shora uvedení autoři, známí svou badatelskou svědomitostí, bezpochyby tuto otázku dříve či později zodpoví. Ale už nyní je jisté, že dobu vzniku talismanů datují věrohodně mince, tvořící jejich střed. Ať haléře z let 1903 až 1913, ať americký cent 1901 a další použité nominály, všechny jsou nové, bez viditelných stop delšího oběhu.

V této souvislosti není nezajímavé, že nejstarší prozatím objevený talisman s emblémem podkov a čtyřlistku je suvenýr pro štěstí , upomínka z panamerické (všeamerické) výstavy konané v městě Buffalo, stát New York. Je datována jednocentovou mincí s Indiánem z roku 1901.

Av: rubní strana amerického centu tvoří střed čtyřlístku v mezikruží. Kolem obvodu v horní polovině: GOOD LUCK SOUVENIR, v dolní odděleno dvěma pěticípými hvězdičkami dvouřádkově: BUFFALO, N. Y./PAN-AMERICAN EXPOSITION.

Rv: líc centu, v mezikruží dvě protilehlé překrývající se podkovy tvoří kolem mince jakýsi věnec. Po obvodu zleva nahoru a shora dolů I'M / LUCKY PENNY / IT /POCKET PIECE, na horní podkově velice drobný špatné čitelný text, snad firma výrobce. '

Celkový průměr 1 centu 1901 v hliníkovém (Al) mezikruží 38,2 mm, síla střížku 1,7-1,9 mm.

Panamerická výstava (Pan-american exposition), bezpochyby uskutečněná pod patronací Panamerické unie, ustavené v roce 1889 na základě Monroeovy doktríny z roku 1823, byla určitě nejen prvořadou hospodářsko-politickou událostí pro samotnou Ameriku, ale i příležitostí ukázat celému světu soudobou špičkovou úroveň dynamické americké techniky, průmyslu, zemědělství, dopravy a obchodu. Zcela určitě se stala dostaveníčkem četných návštěvníků z průmyslových, obchodních a finančních kruhů Nového i Starého světa. Atraktivní novinka, jakou byl reklamní talisman fy Wolf a Schleim i další exemplář z Olomouce, oba datované mincemi z roku 1903, mohou tak mít buď přímou souvislost s návštěvou majitelů těchto podniků v Americe a bezprostřední inspirací pro ně mohl být pamětní suvenýr z panamerické výstavy, nebo zprostředkovaně první známé dánské šilinky pro štěstí (lykkesskillinger) z roku 1902, jen o rok mladší než americká známka.

Je to ovšem zatím pouhá hypotéza, kterou může vyvrátit doložená existence ještě staršího reklamního talismanu evropské provenience. To však nic neubírá na zajímavosti americké ražby. '


Prameny

Likovský, Z.-Světlá-Dubská, I.: Reklamní známka pražské firmy Wolf a Schleim. Num. listy 45, 1990, s. 146-150.

Likovský, Z.: korespondence z 9. 1. a 2. 3. 91. Archív autora.

Kopejtko, K.: Talisman pro štěstí ražený k 65. výročí vlády Františka Josefa I. Num. listy 46, 1991, s. 81.

Ilustrovaný encyklopedický slovník, I. ČSAV Praha 1980, s. 296 - Buffalo N. Y. Ilustrovaný encyklopedický slovník, II. ČSAV Praha 1981, s. 568 - Monroe James, prezident USA 1817-1825, Monroeova doktrína z roku 1823; s. 800 - Panamerická unie.