wz

PRAVIDLA PRO KONÁNÍ ČLENSKÝCH AUKCÍ

"AUKČNÍ ŘÁD"

Výbor České numismatické společnosti (dále jen Výbor ČNS) vydává ve smyslu čl. VI Stanov ČNS (dále jen Stanov) pravidla pro konání členských aukcí - tzv. aukční řád, která jsou závazná pro všechny členy aukce pořádané oprávněnými orgány ČNS (dále jen pořadatel).

Členskými aukcemi vytváří CNS podmínky pro sběratelskou vědeckou a kulturně osvětovou činnost ve smyslu čl. I, odst. 4c, d Stanov. Aukce slouží všem členům ČNS k získávání numismatického materiálu a odborné literatury, k podchycení numismatického materiálu pro jeho případné vědecké zpracování a doplnění veřejných sbírek především v muzeích.

ČLÁNEK I

Pořadatel členské aukce

1. Pořadatelem členské aukce numismatického materiálu v rámci ČNS může být:

- Výbor ČNS (předsednictvo jmenuje aukční komisi)

- pobočka ČNS (výbor pobočky jmenuje aukční komisi)

2. Aukční komise je pomocným orgánem pořadatele a zodpovídá za organizaci aukce (příjem numismatického materiálu, jeho popis, sestavení a distribuce aukčního katalogu, zajištění aukčního materiálu, vyúčtování aukce atd.)

3. Pořadatel koná členské aukce v regionu své působnosti. Pořádání členských aukcí termínově koordinuje Výbor ČNS. Změna potvrzeného termínu je možná jen ve zvlášť závažných případech se souhlasem (písemným) pořadatelů aukcí připadajících na nově požadovaný termín a po potvrzení výborem ČNS.

Výbor ČNS má právo přechodně pozastavit konání členských aukcí pořadatelům, na něž se vztahují ustanovení části B disciplinárního řádu.

4. Pořadatel je povinen v souladu s příslušnými obecně platnými předpisy (zejména § 31 a 32 zák. 563/91 Sb.) doklady o aukci (vyúčtování aukce, protokol aukce, údaje o všech prodávajících a vydražitelích, seznam účastníků aukce).

5. Pořadatel je povinen v součinnosti s delegovaným instruktorem výboru ČNS vyloučit z účasti na členské aukci ty účastníky, jejichž činnost se v průběhu aukce neslučuje se Stanovami či organizačními normami ČNS.

6. Aukční komise pořadatele, popř. orgán, který ji jmenoval, je povinna řešit spory mezi účastníky aukce. V případě, že nebude dosaženo dohody, postupuje se v souladu s čl. II, odst. 4f Stanov.

7. Počet členských aukcí konaných jedním pořadatelem v průběhu kalendářního roku není omezen.

8. Další práva a povinnosti pořadatele jsou obsaženy v následujících článcích těchto pravidel.

ČLÁNEK II

Dodavatel aukčního materiálu

1. Numismatický materiál zařazovaný do členských aukcí ČNS (dále jen aukční materiál) tvoří:

- mince medaile a plakety řády a vyznamenání, odznaky, další drobná plastika z drahých i obecných kovů, popř. z jiných materiálů

- papírová platidla

- heraldika

- odborná numismatická literatura a literatura z oborů příbuzných (zejména historická)

- ostatní numismatický materiál: mincovní váhy a závaží, razidla, mincovní skříně a mincovní plata, pečeti a pečetidla ap.

2. Dodávat numismatický materiál do členské aukce mohou:

- členové ČNS

- dědici po zemřelém členu ČNS

3. Do aukce nesmí být řazen nenumismatický materiál novodobá falza, neoznačené repliky a galvanoplastické oboustranné odlitky.

4. Dodavatel má právo předat pořadateli aukční materiál s vlastním návrhem vyvolávací ceny. Nabízený aukční materiál musí být uveden na seznamu zpracovaném dodavatelem. Pořadatel je po zpracování nabídky povinen vystavit dodavateli přejímací list zařazeného materiálu, kopii přejímajícího listu zakládá. Pokud nedojde mezi dodavatelem a pořadatelem k dohodě v otázkách vyvolací ceny, postupuje pořadatel následně:

a) sporné položky nebudou zařazeny

b) sporné položky budou zařazeny s tím, že pokud se položky nevydraží zaplatí dodavatel smluvní poplatek ve výši 2 % z vyvolávací ceny, min. 5 Kč

c) pokud dodavatel doloží svůj cenový návrh znaleckým posudkem, pořadatel jej bude respektovat.

O sporných položkách dle odst. b), c) musí být proveden zápis v přejímacím listu, jinak nemůže pořadatel smluvní poplatek vyžadovat.

5. Dodavatel aukčního materiálu zůstává jeho majitelem až do vydražení, tzn. i po převzetí aukčního materiálu pořadatelem ke zpracování. Pokud se dodavatel po zpracování rukopisu katalogu rozhodne aukční materiál z aukce stáhnout, je povinen uhradit pořadateli smluvní poplatek (Občanský zákoník v platném znění, § 738) do 100 Kč za položku, uvedený v přejímacím listu.

6. Dodavatel aukčního materiálu nesmí v aukci svůj vlastní materiál dražit.

7. Dodavatel je povinen uhradit srážku propočtenou z cen docílených na aukci za dodaný aukční materiál. Výši srážky stanovuje pořadatel aukce, srážka je pro danou aukci pro všechny dodavatele stejná a je vyznačena v přejímacím listu. Výše srážky může činit maximálně 10 % ze součtu cen docílených na aukci. Výši srážky navrhuje aukční komise pořadatele a schvaluje ji výbor pořadatele.

8. Dodavatel má nárok na proplacení vydraženého aukčního materiálu po uplynutí reklamační lhůty (čl. VII a VIII). Pouze v případě, že veškerý dodaný aukční materiál byl vydražen přímo v sále (čl. VI), lze proplatit vydražený materiál po uzávěrce tržby v sále.

9. Dodavatel může na základě písemné smlouvy od pořadatele i před aukcí obdržet zálohu, stanovenou pořadatelem dle povahy a hodnoty zařazeného aukčního materiálu. Ve smlouvě o výplatě zálohy musí být jednoznačně uvedeno, že dodavatel po závěrečném vyúčtování zálohu, popř. její část vrátí, ve lhůtě stanovené pořadatelem, pokud za provedené položky nebude po odpočtu srážky dle čl. II, odst. 7 dosaženo ceny odpovídající vyplacené záloze.

10. Nevydražený aukční materiál obdrží dodavatel zpět společně s vyúčtováním dražby, pokud se s pořadatelem nedohodne jinak.

ČLÁNEK III

Účast na členské aukci

1. Právo aktivně se zúčastnit členských aukcí ČNS mají pouze členové ČNS. Pořadatel je oprávněn povolit přístup na aukci i hostům s tím, že jeden člen ČNS může přivést pouze jednoho hosta.

2. Účast na členské aukci ČNS může být:

a) přímá - dražitel se účastní aukce osobně (čl. VI)

b) nepřímá - dražitel se aukce účastní prostřednictvím písemného příkazu tzv. limitem (čl. VII).

3. Pořadatel je povinen zabezpečit kontrolu při vstupu do dražebního sálu v průběhu celé aukce. Účastníci aukce jsou při příchodu zapisováni do seznamu přítomných. Každý člen ČNS má povinnost prokázat se při vstupu na aukci členským průkazem (dokladem o zaplacení členského příspěvku) na příslušný rok. Pořadatel je oprávněn ověřit totožnost člena CNS podle občanského průkazu nebo cestovního pasu. Hosté jsou povinni prokázat totožnost předložením občanského průkazu nebo cestovního pasu.

a) Členové ČNS (včetně pořadatelů) se zapisují do seznamu přítomných, který musí obsahovat pořadové číslo účastníka, přidělené dražební číslo, jméno a příjmení účastníka, adresu, příslušnost k pobočce ČNS, místo pro poznámky, v záhlaví musí být označení pořadatele, číslo aukce a datum konání aukce.

b) Hosté se zapisují rovněž do seznamu přítomných a to společně se členem, který je uvádí. V tomto seznamu musí být uvedeno jméno a příjmení hosta, včetně adresy.

4. Hosté se mohou aukce účastnit pouze pasivně, tzn. že jim nesmí být přiděleno aukční číslo a nesmí dražit. Člen ČNS, který hosta uvádí, za něj odpovídá po celou dobu konání aukce. Přítomnost hosta povoluje výhradně pořadatel (v případě nutnosti i individuelně). Pořadatel má právo přítomnost hostů i zcela vyloučit, v tom případě musí tuto skutečnost uvést v pozvánce v aukčním katalogu.

5. Účastníci aukce jsou povinni podřídit se bezpečnostním opatřením pořadatele k ochraně aukčního materiálu.

6. Pořadatel je oprávněn požadovat od účastníků při vstupu na aukci příspěvek na krytí nákladů spojených s pronájmem dražebního sálu a úhradu za poskytnutí dražebního čísla.

7. Všichni vydražitelé jsou povinni k docílené ceně připlatit příspěvek na činnost pořadatele, maximálně do výše 10 % z docílené ceny.

ČLÁNEK IV

Příprava členské aukce

1. Příjem aukčního materiálu provádí pověřený člen (členové) aukční komise pořadatele. Při příjmu aukčního materiálu je pořadatel povinen vystavit přejímací list aukčního materiálu (dále jen přejímací list), který musí obsahovat v záhlaví označení pořadatele, číslo aukce a datum konání aukce, jméno a příjmení dodavatele, kód označení jim dodaného aukčního materiálu, pořadové číslo zařazené položky, kolonku pro doplnění pořadového čísla dle aukčního katalogu, popis položky, označení kvality, vyvolávací cenu, kolonku pro doplnění docílené ceny, informaci o srážce z docílené ceny (čl. II, odst. 7), případně zápis o sporných položkách (čl. II, odst. 4, písm. b), o smluvním poplatku za stažený aukční materiál (čl. II, odst. 5) a o položkách s možností dražby směrem dolů (čl. V, odst. 1, písm. b). Společně s přejímacím listem vrací pořadatel dodavateli jim zpracovaný seznam s nabídkou a nezařazený numismatický materiál.

Popis aukčního materiálu musí obsahovat: přesný popis položky s příp. odvoláním na odbornou literaturu, poznámky o vadách, označení zachovalosti (stupeň zachovalosti se vyjadřuje čísly od 0 do 5, mezistupeň se značí pomlčkou, číslo před lomítkem se vztahuje k líci, za lomítkem k rubu, PROOF značí ražby z leštěných razidel), vyvolávací cenu, ev. označení stupně vzácnosti (R = méně se vyskytující, RR = vzácný, RRR = velmi vzácný, RRRR = mimořádně vzácný, U = unikát, známo jen několik exemplářů). Pozn. V zájmu jednotného postupu při určování stupňů zachovalosti a popisu poškození aukčního materiálu bude uveden v Informacích členům České numismatické společnosti. Závazný pokyn pro označování zachovalosti numismatického materiálu a Seznam doporučené základní numismatické literatury (seznam nebude nutné přepisovat do aukčního katalogu, kde se tudíž objeví pouze odkaz na tento seznam a další použitá literatura).

Pro informaci členské základny ČNS je aukční materiál uspořádán do aukčního katalogu. Katalog musí obsahovat: označení pořadatele, pořadové číslo aukce, přesné určení termínu a místa konání aukce, jméno zpracovatele (ů) katalogu, nezbytné organizační pokyny, přehled citované literatury, jméno a adresu člena pověřeného příjmem limitů (dále jen limitáře), tzv. limitní lístek pro písemné příkazy (čl. VII) a kontaktní adresu pro ostatní korespondenci. Popis zařazených položek musí být v souladu s čl. IV odst. 2, navíc se doplňuje pořadové číslo položky a údaj o počtu kusů v jedné položce (pokud je vyšší než jeden). Pořadatel je odpovědný za správnost údajů v katalogu. Systém řazení katalogu a jeho případný další obsah záleží na rozhodnutí pořadatele. Pořadatel je povinen dbát, aby v aukčním katalogu nebyly uvedeny údaje, které by mohly být zneužity. Aukční katalog je členským tiskem, mimo rámec ČNS je neplatný (včetně katalogů, které již nejsou aktuální). Odběr aukčních katalogů není pro členy ČNS povinný. Cena katalogu se kalkuluje z nákladů na sestavení, tisk, distribuci a příp. dalších nákladů. Pořadatel je oprávněn stanovit formu a výši úhrady katalogu v souladu s platnými předpisy. Povinné výtisky aukčních katalogů - po jednom výtisku obdrží: Výbor CNS (sekret.), členové protifalzátorské skupiny při výboru ČNS, koordinátor pro sběratelskou oblast při výboru ČNS, instruktor aukce, Národní muzeum v Praze, Náprstkovo muzeum v Praze a Moravské zemské muzeum v Brně. Pobočky ČNS si mohou po vzájemné dohodě zasílat katalogy bezplatně. Jeden exemplář katalogu lze pro potřebu pořadatele výrazně označit "PROTOKOL AUKCE" (čl. V. odst. 1d). Pořadatel je povinen zabezpečit řádné uložení a zajištění aukčního materiálu v době od jeho převzetí od dodavatele do doby předání novému majiteli, resp. vrácení neprodaných položek dodavateli.

ČLÁNEK V

Členská aukce ČNS

Členské aukce ČNS mohou být:

- klasické

-korespondenční

Na členských aukcích ČNS je po celou dobu konání:

- povolen prodej pouze za české koruny (Kč)

- zakázáno dražit pro nečleny

1. Klasická aukce

a) před zahájením aukce je pořadatel povinen na nezbytně nutnou dobu aukční materiál k prohlídce. Před začátkem dražby je pořadatel povinen oznámit veškeré změny a opravy zjištěné od vydání katalogu a učinit opatření, aby nedošlo k poškození zájmů účastníků aukce.

b) Aukce probíhá zpravidla v pořadí podle čísel položek v aukčním katalogu. Dražit se začíná vždy vyvolávací cenou, dále předposledním limitem a v dražbě se pokračuje směrem nahoru tzv. anglickým způsobem dle následující stupnice příhozů.

do 20 Kč               1 Kč

do 50 Kč               2 Kč

do 100 Kč             5 Kč

do 200 Kč            10 Kč

do 500 Kč            20 Kč

do 1000 Kč          50 Kč

do 2000 Kč         100 Kč

do 5000 Kč         200 Kč

do 10 000 Kč       500 Kč

nad 10 000 Kč    500 nebo 1000 Kč

Položky, u nichž dal dodavatel aukčního materiálu písemný souhlas a o něž není zájem ani za vyvolávací cenu, lze dražit směrem dolů tzv. holandským způsobem, maximálně však o dva příhozy. Pokud je na dolní hranici při holandském způsobu dražby dva nebo více dražících, pokračuje se v dražbě směrem nahoru jen mezi těmito dražiteli. V tomto případě je pak další postup dražby znovu směrem dolů nepřípustný.

c) Dražbu provádí pověřený licitátor, kterému je pořadatel povinen dát k dispozici těsně před zahájením dražby katalog s vyznačením ohlášených změn oznámených ve smyslu čl. V, odst. I, písm. a a položek schválených pro dražbu směrem dolů. Spojení funkce licitátora s funkcí limitáře (čl. VII) je nepřípustné. Dražba se provádí výhradně dražebními čísly přidělenými při presenci (čl. III, odst. 3). Při dosažení nejvyšší nabídky licitátor oznámí: číslo vydražené položky, docílenou cenu a číslo dražitele nebo limitenta, kterému byla položka přiznána.

d) Vydražené položky mohou být v průběhu aukce označovány číslem vydražitele a docílenou cenou. Kromě toho je pověřený člen pořadatele povinen zapsat číslo vydražitele a docílenou cenu (všech položek) do protokolu aukce (čl. Iv, odst. 3), který tvoří jeden ze základních dokladů aukce.

2. Korespondenční aukce

a) Korespondenční aukce se koná pouze na základě písemných příkazů a nesmí být kombinována s aukcí klasickou.

b) Při korespondenční aukci nevystavuje pořadatel aukční materiál k prohlídce.

c) Písemné příkazy pro korespondenční aukci musí odpovídat stupnici příhozů dle čl. V, odst. 1, písm. b. Dražba směrem dolů je nepřípustná.

d) Další zásady jsou shodné se zásadami pro nepřímou účast prostřednictvím limitů na klasické aukci.

ČLÁNEK VI

Přímá účast na aukci

1. Za přímou účast se považuje, je-li účastník aukce - dražitel na aukci osobně přítomen. Jestliže dražitel písemně zmocní jiného člena ČNS k dražbě, je toto považováno za účast přímou.

2. Pokud při dražbě přímý účastník nabídne shodnou částku s nejvyšším písemným příkazem (limitem) má před tímto limitem přednost a dražená položka je mu přiznána.

3. Přiznané položky jsou dražiteli zapisovány do zvláštního účtu. Přímý účastník má povinnost uhradit vydražené položky v době určené pořadatelem v průběhu nebo hned po skončení aukce. Pokud tak neučiní, je pořadatel oprávněn postupovat v souladu s disciplinárním řádem (porušení sběratelské etiky). Vydražené položky se po zaplacení předávají přímému účastníku komisionálně za účasti zástupce pořadatele a vydražitele.

4. Dojde-li při přebírání vydražených položek ke sporu, věc řeší pověřený člen aukční komise pořadatele. Kontrolním dokladem je aukční protokol.

5. Přímý účastník aukce je odpovědný za případné zneužití dražebního čísla.

ČLÁNEK VII

Nepřímá účast na aukci

1. Členové ČNS, kteří se osobně nemohou zúčastnit aukce, mají možnost dražit písemným příkazem - limitem. Účast takovýchto členů - limitentů na členské aukci ČNS je nepřímá.

2. Písemný příkaz se zapisuje do limitního lístku, který je součástí každého aukčního katalogu (dle čl. IV, odst. 3). Limitní lístek musí obsahovat údaje: označení pořadatele, číslo aukce a datum konání aukce, jméno a příjmení limitenta, adresu limitenta včetně PSČ, datum předání limitu poštou pořadateli (např. dle knihy došlé pošty~, přidělené pořad. číslo limitu, prohlášení limitenta, že je řádným členem CNS s uvedením pobočky, u níž je registrován, kolonky pro vyplnění - čísla položky dle aukčního katalogu, výše limitu = maximální nabídka (cena bez aukčního příspěvku, kterou je limitent ochoten za limitovanou položku zaplatit). Výše jednotlivých limitů musí odpovídat stupnici příhozů dle čl. V, odst. 1, písm. b (pokud výše limitů neodpovídá stupnici příhozů, je pořadatel oprávněn snížit limit k nejbližší nižší hodnotě). Neomezené limity jsou nepřípustné. Dražba směrem dolů je na limity nepřípustná. Pokud limitní lístek neodpovídá výše uvedeným zásadám, je pořadatel oprávněn vyloučit limitenta z aukce.

3. Pořadatel má právo z důvodu zpracování limitních lístků stanovit mezní termín pro příjem limitů a na později došlo limity není povinen brát zřetel. Pokud mezní termín nestanoví, je povinen zařadit všechny řádně vyplněné limitní lístky doručené 24 hodin před zahájením aukce.

4. Pořadatel určuje jednoho člena ČNS - limitáře, který je zodpovědný za příjem a evidenci došlých limitů, zastupuje limitenty při dražbě, odpovídá za vyúčtování a odeslání vydražených položek poštou.

5. Limitář je před aukcí povinen na došlých limitních lístcích překontrolovat uvedené údaje a na správně vyplněných limitních lístcích doplnit údaje: datum přijetí a pořadové číslo limitu. Do limitní knihy zapíše k příslušným položkám katalogu číslo limitu a výšku nabídky, v pořadí jak limity docházely. Po uzávěrce příjmu limitů vyznačí dvě nejvyšší nabídky.

6. Pořadatel je povinen zajistit, aby výše limitů byla až do vyvolání limitované položky zachována v tajnosti.

7. V případě, že na draženou položku došlo více limitů, začíná licitátor po upozornění limitářem dražit od druhého nejvyššího limitu zvýšeného o jeden příhoz. Jestliže byly zaevidovány dva nebo více shodných limitů na draženou položku, které jsou zároveň nejvyšší nabídkou, oznámí limitář výši těchto limitů a licitátor pokračuje v dražbě od této výšky limitu. Při shodě dvou nebo více limitů má přednost limit, který došel nejdříve. Při shodě nabídky má přednost přímý účastník před nepřímým.

8. Limitář je povinen v průběhu aukce zaznamenávat docílené ceny položek jdoucích na limity. Po skončení aukce vypracuje limitář seznamy položek vydražených na limit v členění podle jednotlivých limitentů. Tyto seznamy tvoří podklad pro vyúčtování a rozeslání limitů.

9. Položky vydražené na limity lze zasílat poštou na dobírku nebo s poštovní poukázkou. Rozesílání limitů musí být provedeno nejpozději do 21 dnů po aukci. Pořadatel je oprávněn limitentům vyúčtovat náklady spojené s odesláním vydražených položek, a to poštovné a balné.

ČLÁNEK VIII

Reklamace

1. Od přímých účastníků lze přijmout připomínky k aukčnímu materiálu pouze do zahájení aukce. Na pozdější reklamace není pořadatel povinen brát zřetel neboť každému přímému účastníku aukce je umožněna prohlídka aukčního materiálu.

Výjimku tvoří pouze případné záměny a organizační chyby při manipulaci s aukčním materiálem v průběhu aukce.

2. Od nepřímých účastníků - limitentů se reklamace přijímají do pěti dnů od převzetí zásilky. Reklamované položky nesmí být limitentem vráceny zpět na dobírku.

3. Reklamace vyřizuje pověřený člen pořadatele zpravidla předseda aukční komise ve spolupráci s jejími členy. Uznaná reklamace se zapisuje do aukčního protokolu, uvede se kdo reklamaci uplatnil včetně příslušnosti k pobočce a co bylo předmětem reklamace.

4. Pořadatel je oprávněn vyloučit z účasti na další aukci ty limitenty, kteří opakovaně neoprávněně reklamovali aukční materiál.

5. Náklady spojené s vyřízením reklamace jdou v případě oprávněné reklamace k tíži pořadatele, u neoprávněné reklamace k tíži limitenta.

6. Pokud dojde při vyřizování reklamace ke sporu, který se nepodaří vyřešit s pomocí orgánů ČNS, je pořadatel povinen zajistit znalecký posudek. Náklady spojené s vypracováním znaleckého posudku se přičítají k nákladům na vyřízení reklamace dle článku VIII, odst. 5.

ČLÁNEK IX

Zvláštní ustanovení

1. Vyjmutí aukčního materiálu pro muzea.

Numismatický materiál, o který z důvodů vědeckého bádání nebo doplňování sbírkových fondů požádá numismatické oddělení Národního muzea v Praze, Moravského zemského muzea v Brně nebo Náprstkovo muzeum v Praze (dále jen muzeum) pořadatel vyjme z aukce za podmínek:

a) muzeum předloží písemnou žádost v takovém předstihu, aby bylo možné s dodavatelem vyjmutí z aukce projednat včetně ceny (smluvní cena).

b) ze smluvní ceny sjednané pořadatelem mezi dodavatelem a muzeem je pořadatel oprávněn odpočítat srážku dle čl. II, odst. 7 a příspěvek dle čl. III, odst. 7

c) muzeum má povinnost uhradit vyjmutý aukční materiál nejpozději ve lhůtě sjednané s pořadatelem, po tomto termínu je pořadatel oprávněn přistoupit k penalizaci ve smyslu platných předpisů; je nepřípustné vyjmutý aukční materiál po aukci vrátit

d) zástupce, který draží pro muzeum je povinen předložit pořadateli plnou moc

e) ostatní muzea nemají právo žádat o vyjmutí aukčního materiálu z aukce, pokud jsou členy ČNS účastní se aukce jako člen ČNS ve smyslu čl. III

2. Neodebrání vydraženého materiálu

Pokud přímý nebo nepřímý účastník členské aukce odmítne převzít a uhradit vydražený materiál, je pořadatel oprávněn považovat toto jednání za hrubé porušení sběratelské etiky a postupovat v souladu s disciplinárním řádem ČNS a právním řádem České republiky

3. Pokud se vydražitel rozhodne, že vydražený numismatický materiál vyveze (např. za účelem výměny se zahraničním partnerem) je povinen řídit se zákonem č. 7/94 Sb. "O prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty" ve znění jeho pozdějších doplňků.

4. Výměnné schůzky před aukcí (spojené přímo s aukcí v jeden celek). Pro účast na výměnných schůzkách platí stejné zásady jako pro účast na aukci, zejména nesmí byt vystavován a nabízen nenumismatický materiál. Pořadatel neručí za numistmatický materiál účastníků aukce, který si donesli na výměnnou schůzku za účelem vzájemné výměny.

5. Odměny za práce spojené s realizací aukce.

Pro vyplácení odměn platí vyhláška č. 425/199 Sb. "Odměňování prací konaných mimo pracovní poměr" ve znění pozdějších doplňků. Dohody 0 odměnách musí být zpracovány vždy písemnou formou. Při zdaňování odměn platí v plném rozsahu zákon č. 586/92 Sb. "O dani z příjmu fyzických a právnických osob " ve znění pozdějších změn. Pořadatel je oprávněn odměny vyplatit pouze za předpokladu, že budou kryty čistým výtěžkem aukce, zpravidla do výše 50 % čistého výtěžku.

6. Kontrolní dohled nad aukcemi.

Výbor ČNS jmenuje v souladu s jednacím řádem jako svůj poradní orgán koordinátory pro sběratelskou činnost a protifalzátorskou komisi.

a) Koordinátoři jsou pověřeni koordinací a metodickým řízením aukční činnosti poboček. Zodpovídají za vypracování seznamu a delegování instruktorů na členské aukce CNS. Plán členských aukcí a delegování instruktorů podléhá schválení výboru ČNS.

b) Protifalzátorská komise složená z předních odborníků v rámci preventivní činnosti k ochraně sběratelů - členů ČNS sleduje výskyt nebezpečných falz. Zpracovává podklady pro instruktory a vydává rozhodnutí (písemné) o vyjmutí aukčního materiálu. Pořadatel aukce je povinen rozhodnutí protifalzátorské komise respektovat.

7. Kontrolní činnost při aukci.

Instruktor pověřený dohledem na členské aukci je povinen být přítomen na aukci po celou dobu jejího trvání. Je nepřípustné z důvodu řádného výkonu kontrolní činnosti a střetu zájmů slučovat funkci instruktora s jakoukoli jinou funkcí při členské aukci. Instruktor má tyto povinnosti a pravomoci:

- dbát na dodržování Stanov a organizačních norem ČNS (zejména aukční řád)

- na základě pokynů koordinátorů provést stanovené kontroly včetně nezbytných opatření

- zabezpečit na základě rozhodnutí protifalzátorské komise vyjmutí neoprávněně zařazeného aukčního materiálu

- dle vlastních poznatků z kontrolní činnosti rozhodnout o vyjmutí dalších neoprávněně zařazených položek

- rozhoduje ve sporech mezi pořadatelem a účastníky aukce

- je oprávněn nahlížet do všech dokladů souvisejících s aukcí včetně limitní knihy

- do 14 dnů po aukci zpracuje a odevzdá zprávu o jejím průběhu (zpráva musí obsahovat označení pořadatele, číslo aukce a datum konání aukce, počet přítomných členů ČNS a počet hostů, počet přijatých limitů, jméno a příjmení limitáře a licitátora, kontrolní nálezy a přijatá opatření, zhodnocení průběhu aukce). Výbor ČNS obdrží originál a pobočka kopii.

ČLÁNEK X

Závěrečná ustanovení

1. Změna pravidel pro koná ní členských aukcí se provádí v souladu s čl. IV, odst. 5 písm. B, C Stanov.

2. Pravidla pro konání členských aukcí (aukční řád) byla projednána a schválena Radou ČNS dne 14. října 1995 a tímto dnem nabývají platnosti, účinnosti nabývají od 1. 1. 1996.

Účinností nových pravidel pro konání členských aukcí pozbývá účinnosti aukční řád schválený ÚV-ČNS dne 15. října 1994.