wz

Historie pobočky ČNS Příbram

14. října 1966 založilo v Příbrami pět numismatických zájemců novou pobočku tehdejší Numismatické společnosti československé. Značná členská základna čítající 67 aktivních členů (v roce  1994 dosáhla  počtu až 102 členů) je výsledkem soustavné organizační práce a přitažlivých témat činnosti , které připravuje výbor pobočky.

Velkou část svého života věnovali rozvoji pobočky v jejích počátcích předseda Lumír Češka,    Dr.Václav Hruška (bibliografie) a Dr. Josef Boháč. Od roku 1971, kdy pobočka začala uskutečňovat pravidelné přednášky pro své členy, k nim přibyli i další obětaví členové jako Otta Kuchař, Ota Bartoň a další. K přednáškám se připojily i drobné aukce na schůzích pobočky. Již od prvních let činnosti pořádala příbramská pobočka pravidelné velké jarní aukce, ke kterým se nyní připojuje i aukce podzimní. Od 39. aukce převzali jejich organizování kolegové J.Ejem a A.Foukal, kteří jsou zárukou jejich tradiční solidnosti. Celkově výbor zorganizoval již 41 velkých aukcí na kterých je vždy nabízen široký výběr sběratelsky atraktivního materiálu.

Pobočka se zviditelnila též publikováním nesčetných odborných prací a informačně organizačních článků v Numismatických listech, Sběratelských zprávách a dalších publikacích díky dlouholeté dobré spolupráci s paní PhDr. Jarmilou Háskovou, CSc., vedoucí Numismatického oddělení Národního muzea.

Výbor pobočky dbá po celou dobu existence na budování odborné knihovny, která v současné době obsahuje již přes 650 svazků. Kromě knihovny vytváří pobočka i kolektivní sbírku mincí,  medailí a numismatického materiálu se vztahem k historii Příbramska. Sbírka již obsahuje přes 200 položek a slouží především k propagačním akcím, které pobočka ve městě pořádá. Bohatá je též ediční činnost. Prozatím se podařilo vydat 10 ražeb medailí, většinou ve dvou mutacích - stříbře a tombaku. Náměty medailí byly čerpány z historie dolování a města Příbrami, výročí významných kulturních osobností regionu i výročí založení významných městských institucí. Vrcholem řady medailí pobočky byla stříbrná ražba k miléniu sv. Vojtěcha  v roce 1997. Jednu z těchto medailí věnovali numismatici na paměť papeži Janu Pavlu II. při příležitosti jeho návštěvy Hradce Králové. Za tento vzácný dar Svatý otec vřelým dopisem poděkoval a udělil Příbrami Apoštolské požehnání. Významná je dlouholetá spolupráce s výtvarníkem a spisovatelem Janem Čákou, který je autorem většiny medailí vydaných pobočkou. Pobočka  vydala také v roce 1979 regionální sborník Numismatická Příbram. Pro své členy uspořádala pobočka i dva tématické zájezdy do mincovních kabinetů ve Vídni a v Mnichově.

V posledních dvou letech se v pobočce udály truchlivé události. Zemřeli dva ze tří zbývajících zakládajících členů. V květnu 1996 místopředseda a jednatel Dr. Josef Boháč a v srpnu 1998 první předseda, od roku 1995 čestný člen ČNS Lumír Češka.  Na výroční schůzi v únoru 1997 byl zvolen nový výbor v čele s Josefem Duškem. Kontinuitu s odstupujícím vedením zajišťuje především vzorný pokladník ing. E.Palowski a osvědčený hospodář O. Kuchař, kteří vedou celé hospodářství pobočky. Starají se spolu s knihovníkem MUDr.J.Prágrem o jednu z největších knihoven v rámci ČNS a pobočkovou  sbírku mincí a medailí.

Pobočka rozvíjí těž plodnou spolupráci s organizací Příbramských betlemářů, kteří šíří na domácích  i zahraničních výstavách krásu českých betlémů. Starostou Betlemářů je J.Chvalník,  též dlouholetý člen a funkcionář příbramské pobočky ČNS.